ಹೆಚ್ಚು ಹಸ್ಥಮೈತುನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ? | kannada life style tips | kannada healty tips

kannada health tips
beauty & health tips
beauty & health
beauty & health tips kannada
health is wealth
kannada kathegalu
kannada stories
kannada love stories
kannada tips

My Most Embarrassing Celebrity Story + NYC Expenses + My Fitness & Health Tips + Style Questions

Well, this vlog turned Q+A real quick. I meant to only answer a few questions, but they just kept coming 🙂

Stay tuned for my next video on Friday where I talk about my hair care routine and all of my favorite products at the moment! xx

————————————-­­—————————————­-­——————-
SNAPCHAT @itsashbrooke
INSTAGRAM instagram.com/itsashbrooke/
FACEBOOK facebook.com/itsashbrooke/
SITE Stylelogix.com // LifeByHer.co

Signup for Updates at http://LifeByHer.co
Follow on instagram @HerLifeCo

**So excited to take this journey with you all!**

—————————————-­­—————————————­-­——————-
BUSINESS INQUIRIES
itsashbrooke@gmail.com

Feel free to send me mail
WeWork (CO Reediculous Media)
54 West 40th St
New York, NY
10018

Meal Prepping! Easy, Cheap & HEALTHY Meals! Style By Dani

Zucchini Spiralizer: http://amzn.to/1MJwCF7

I am wearing my Luxy Hair Extensions in this video!

Use Code LUXYSTYLEBYDANI to get off your order!

My Winged Eyeliner Routine: https://www.youtube.com/watch?v=8SEeAsnpOwU
My Eyebrow Routine: https://www.youtube.com/watch?v=8SEeAsnpOwU
My Full Coverage Foundation Routine: https://www.youtube.com/watch?v=-7fdEr9t8x4

Let’s Be Friends!

Instagram: _stylebydani_
Twitter:_stylebydani_
Facebook: facebook.com/stylebydani
Snapchat: stylebydani
Pinterest: danimierkat
Blog:http://danilauren.com

PO BOX #61624
Irvine, CA 92602

Style By Dani
Video Rating: / 5